سفارش تبلیغ
صبا

کلبه عشق

صفحه خانگی پارسی یار درباره

..... تست روانشناسی سلامت روحی .....به این ده سوال پاسخ دهید تا
دریابید که چه اندازه با احساسات و عواطف خود در ارتباط
هستید سپس امتیاز های خود را جمع کرده و نتیجه حاصل را
مشاهده نمایید.

?- هنگامی که
غمگین و ناراحت هستید ، آیا می توانید علت ناراحتی خود را
پیدا کنید؟همیشه 4 امتیازبیشتر اوقات 3 امتیازبرخی مواقع 2 امتیازبه ندرت 1 امتیاز

?- هر چند وقت یک
بار شما چیزهایی را خریداری می کنید ، ولی واقعا نمی
توانید از پس هزینه های آن ها برآیید؟همیشه 1امتیازبیشتر اوقات 2 امتیازبه ندرت 3 امتیازهرگز 4 امتیاز

?- آیا شده که
حرفی بزنید و بعد از گفتن آن پشیمان شده باشید؟اغلب 1 امتیازگاهی 2 امتیازخیلی کم 4 امتیازهیچ وقت 3 امتیاز

?- وقتی کسی شما
را عصبانی کند ، در این صورت شما: با عصبانیت در مقابل اومی ایستید 2 امتیازبه هیچ کس هیچ حرفی نمی زنید 1 امتیازهمه جا از آن شخص گله و شکایت می کنید 3 امتیازبه صورت آرام مساله را مطرح نمایید 4 امتیاز?- معمولا چند
مدت طول می کشد که به خواب بروید؟معمولا تا به رختخواب میروید می خوابید 3 امتیاز20 دقیقه طول می کشد که بخوابی 4 امتیازخواب راحتی ندارید و سر جایتان می غلتید 1 امتیازیک ساعت یا بیشتر 2 امتیاز

?- معمولا در چه
شرایطی به خود این اجازه را می دهید که گریه کنید؟وقتی ناراحتم و فقط دوستان نزدیک یا خانواده ام حضور دارند
3 امتیازهر زمان که احساس کنم نیاز به گریه دارم 4 امتیازهر کاری می کنم تا گریه نکنم 1امتیازوقتی که تنها هستم 2 امتیاز
?- آیا احساس می
کنید که دوستان خوبی دارید؟جمع صمیمی از دوستان و اعضای خانواده دارم 4 امتیازافراد کمی در زندگی ام هستند 3 امتیازبه سختی می توانم با دیگران ارتباط بر قرار کنم 2 امتیازتنها متکی به خودم هستم و نیاز به کسی ندارم 1 امتیاز?- تا چه حد به
توانایی ها و استعدادهایتان اطمینان دارید؟خیلی زیاد 4 امتیاززیاد 3 امتیازکم 2 امتیازاصلا 1 امتیاز

?- چه چیزی باعث
شادی و رضایت بیشتر در شما می شود یا به عبارتی باعث ایجاد
انگیزه بیشتر در کارهایتان است؟تحسین و تشویق دیگران 3 امتیازحس درونی خود 4 امتیازترس از شکست 2 امتیاززنده ماندن و حفظ حیات 1 امتیاز

??- از نظر من
شادی و خوشبختی هر کس عمدتا بر پایه:راه و روشی است که هر شخص در زندگی پیش میگیرد 4 امتیازاقتصاد جامعه 3 امتیاز اصولی است که هر کسیاز هما کودکی با آن تربیت شده 2 امتیازشانس و اقبال فرد است 1 امتیاز 


 


امتیاز بین 32 تا 40در این صورت باید به شما تبریک گفت. چرا که شما از لحاظ
روحی و عاطفی در سلامت کامل هستید و باید به وجود خودتان
افتخار کنید. شما توانسته اید با احساسات خود ارتباط خوبی
بر قرار کنید .

امتیاز بین 24 تا 32لازم است تا شما در شیوه زندگی خود کمی تجدید نظر کنید ،
شرایط روحی شما به طرز نابسامانی در حالت نوسان است و اگر
به همین منوال پیش بروید از لحاظ سلامت روحی دچار مشکل
خواهید شد. شاید یافتن یک شغل جدید و یا حتی مشاوره کار
مفید باشد .به هر حال شما گاهی به خودتان اطمینان کامل دارید و برخی
مواقع قادر هستید تا به احساسات خود به خوبی کنار بیایید .

امتیاز کمتر از 24به شما توصیه می شود که به طور جدی تری به فکر سلامت روحی
خود باشید و از کمکهای حرفه ای در این راه استفاده نمایید.
ممکن است که مشکلی در زندگی خود داشته باشید و نیاز باشد
تا برای دستیابی به آرامش و سلامت فکری خود آن مشکل را به
نحوی تجزیه و تحلیل نمایید و راه حل مناسبی را برای آن
بیابید .